Heimstättervereinigung Steenkamp e.V. gegr. 1920

0

Grundsteinlegung Grundschule

aus dem Steenkamper 11/1949

© Die Steenkamper – HEIMSTÄTTERVEREINIGUNG STEENKAMP E.V.
© Die Steenkamper – HEIMSTÄTTERVEREINIGUNG STEENKAMP E.V.